هیئت امنای سایت 1001 نیاز

                                                اعضای هیئت امناء

 

 

 

                                                                                       

              مهندس آقای محسن قناد                                 مهندس آقای وحید قناد                                 مهند آقای محمد علیان

مدیریت مجتمع فنی ومهندسی اسرار سنجش                مدیریت مجتمع آموزشگاه داماد              مدیریت مجتمع فنی ومهندسی انیشتین و اشتیاق